Формуляр за отказ от поръчка

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЕНИЕ НА ПРАВОТО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)
До Майсенс ЕООД, гр. Пловдив, ул. Доктор Владо 24, тел: 088 7728 800,  www.mauro.bg

– С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки:


– Поръчано на*/получено на*: .......................................
– Име на потребителя/ите: .......................................
– Адрес на потребителя/ите: .......................................
– Подпис на потребителя/ите: .......................................
(само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)
– Дата .......................................
------------------------------------------------------
* Ненужното се зачертава.